МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2017. У МАУ

23. септембар – 5. октобар 2017.

Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара, основан је 1977. године као први и једини антиколонијални музеј у Европи посвећен уметничком стваралаштву народа афричког континента. Ова јединствена установа симбол је времена у коме је покрет несврставања створио нови дух у политичким, економским и културним односима међу народима, и нови однос у вредновању уметничких домета стваралаштва афричких народа.

И у години у којој обележавамо пуне четири деценије рада, посебно креираним програмима придружујемо се манифестацији „ДЕБ 2017“ са жељом да представимо сву разноликост и богатство култура, традиције и обичаја афричких народа као неодвојивог дела светске културне баштине.

Напомена: Наведени програми који се одржавају у оквиру манифестације „ДЕБ 2017“ су бесплатни.

 


 

Субота, 23.09.2017. и 30.09.2017, од 11 до 14 сати

Радионице капуере у природи – у башти МАУ

Фото: Марија Пирошки
Фото: Марија Пирошки

Капуера – као техника, плес, перформанс, борилачка вештина – настала је међу афричким робовима у Бразилу представљајући вид разоноде, али и могућност да се прикривено, кроз музику, песму и покрет пренесу елементи културно-историјског наслеђа, предања или одређене поруке. Тридесетих година 20. века постаје призната као спорт и отвара се према свим слојевима друштва.

Капуера је данас глобални феномен, а од 2014. године УНЕСКО је ову вештину уврстио на листу нематеријалног културног наслеђа Бразила. 


У оквиру радионица на отвореном, у башти МАУ, имаћете прилику да се упознате са основним капуера покретима и игром, као и ритуалом везаним за извођење круга (порт. roda). У кругу долази до интеракције између музичких инструмената, песме и, пре свега, играча, који својим телима успостављају невербалну комуникацију.

У музичком делу радионица можете да научите да свирате инструменте на којима се изводи музика за капуеру и друге афро-бразилске плесове (биримбау – музички лук, пандеиро – даире са кожом, агого – звонца, хеко-хеко – изрезбарени бамбус и атабаки – бубањ). Поред тога, имаћете прилике да научите и неке од капуера песама које се певају на португалском језику.

Радионице су организоване према узрасту, а воде их тренери из клуба Capoeira Angola Belgrado:

11:00 – Радионица капуере за децу до 6 година;
12:00 – Радионица капуере за децу од 7 до 12 година;
13:00 – Радионица капуере за децу старију од 12 година и одрасле.

За све информације о капуери и условима учешћа у радионицама, пишите на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Напомена: у случају кише програм се отказује.

 


 

Недеља, 24.09.2017. и 01.10.2017. у 11:00

Јавно вођење кроз изложбу
Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати сам” (за одрасле)

Изложба је приређена поводом обележавања првих 40 година рада Музеја. Поред упознавања са историјатом Музеја и архитектонским особеностима које карактеришу ово јединствено здање на Сењаку, посебан сегмент изложбе – Распакивање архива Веде Загорац и Здравка Печара – посвећен је оснивачима Музеја и њиховом дугогодишњем раду на развијању односа са афричким државама у оквиру политике несврстаних.

Недеља, 24.09.2017.
Јавно вођење:  БЕТОН, СТАКЛО И ТРАВА: КРАТКА ИСТОРИЈА ЗГРАДЕ МАУ
Води: Ана Кнежевић, историчарка уметности

Недеља, 01.10.2017. у 11:00
Јавно вођење: „Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати сам”
Води: Драган Мишковић, кустос МАУ

 


 

Недеља, 24.09.2017. и 01.10.2017. у 11:00

Дечја креативна радионица „Фантастичне форме – Ђивара
(узраст од 4 до 12 година)

Ђивара је тип маске која долази из народа Бамбара у Малију. Према митологији, Ђивара је био митски предак који је научио прве људе на земљи како да како да обрађују земљу и да живе у складу са природом. У знак сећања на ово "фантастично" биће – делом човек, делом антилопа, делом панголин – захвални народ је створио једну од најлепших маски коју познаје афричка уметност. Након упознавања са Ђивара маскама на сталној поставци, деца ће имати прилику да техником цртежа, колажа, асамблажа итд. израде сопствену Ђивара маску.

 


 

Од понедељка, 25.09.2017, до среде, 04.10.2017. године, радним даном у 18, а викендом у 17 сати, одвија се програм

„Практикум 2017“

Тематска вођења кроз сталну поставку

У сарадњи са Центром за развој каријере Филозофског факултета у Београду и уз подршку Секретаријата за спорт и омладину града Београда, Музеј афричке уметности спроводи програм праксе за студенте завршних година Филозофског факултета. Уз подршку кустоса/ментора, учесници у овом програму стичу знања о историјату музеја и оснивачима, збиркама, као и главним темама у области музејског истраживања уметности и културе Африке. Истовремено, студенти развијају вештине и технике неопходне за успешно јавно вођење кроз сталну поставку и стичу увид у кустоску професију.

 

Студенти ће водити посетиоце кроз сталну поставку и дочарати им Африку из 10 различитих перспектива!

Понедељак, 25.09.2017. у 18:00
Знaчaj култa прeдaкa кoд зaпaднoaфричких нaрoдa

Дрaгaнa Ћурчин, студенткиња основних студија етнологије и антропологије

Свojoм мистичнoшћу и пoсeбнoшћу, aфричкa рeлигиjскa прaксa прeдстaвљa eлeмeнт кojи je oд дaвнинa биo интригантан људимa ширoм свeтa. Култ прeдaкa je вeoмa изрaжeн у цeлoj Aфрици и овај облик пoштoвaња заузима веома вaжнo место у готово свим oбрeдимa традиционалне заједнице. Нa стaлнoj пoстaвци Музeja нaлaзe сe култнe фигурe, кao и мaскe путем кojих су нaрoди (Дoгoн, Сeнуфo, Бaмбaрa, Дaн и Гeрe) кoмуницирaли сa свojим прeцимa, и са којима ћете се упознати на овом вођењу.

 

Уторак, 26.09.2017. у 18:00
(Пoст)jугoслoвeнски живoт Mузeja aфричкe умeтнoсти

Сaрa Никoлић, студeнткињa мaстeр студиja eтнoлoгиje и aнтрoпoлoгиje

Tитo je Aфрику прoпутoвao уздуж и пoпрeкo, a бeoгрaдскe улицe нoсилe су имeнa њeних крaљeвa и рeвoлуциoнaрa. Вeћ чeтрдeсeт гoдинa у овом грaду, у улици Aндрe Никoлићa нaлaзи сe Mузej aфричкe умeтнoсти. Зa све тo врeмe Музej je, и кao архитектонски oбjeкaт, aли и кao институциja, рaстao, мeњao сe и прилaгoђaвao нoвим кoнтeкстимa. Шeтњoм крoз бeтoнскo здaњe MAУ и зeлeни врт кojи гa oкружуje, упoзнajтe Музej кao мeстo пoмирeњa и кoмпрoмисa, и сaзнajтe вишe o eкoнoмским, пoлитичким и културним прoмeнaмa кoje су тoкoм чeтрдeсeт гoдинa oбликoвaлe њeгoвe рад и појавност.

 

Среда, 27.09.2017. у 18:00
Утицај уметности западне Африке на европску модерну уметност

Маријана Штрубел, студенткиња основних студија историје уметности

Какво је стање у европским уметничким круговима крајем 19. века када плодови материјалне афричке културе постају доступни широј европској јавности? Какво  интересовање ће  афричке маске, скулптуре и тканине изазвати код сликара попут Матиса, Пикаса, Дерена, Вламенка...? Потражимо заједно у сталној поставци Музеја дела попут оних која су била значајна за стварање нових праваца у уметности 20. века.

 

Четвртак, 28.09.2017. у 18:00
Симбoли мoћи кoд нaрoдa Зaпaднe Aфрикe

Сoфиja Дaкић, студенткиња основних студија социологије

Крoз oвo тeмaтскo вoђeњe ћeмo сaзнaти нeштo o зaкoнимa, ритуaлимa, али и упoтрeбним и укрaсним прeдмeтимa, и пoкушaти дa увидимo нa кoje сe свe нaчинe oви eлeмeнти вeзуjу у jeдну цeлину – у нaрoд сa свojим спeцифичним oбeлeжjимa, митoлoгиjoм и умeтнoшћу. Oтклoнивши прeдрaсудe, прoнaћи ћeмo брojнe сличнoсти и рaзликe измeђу „нaших“ и „њихoвих“ друштвeних систeмa, a прe свeгa истaћи свe oнe истински нaм истoвeтнe ниjaнсe свaкoднeвнoг живoтa, мaлих и вeликих, мoћних и нeмoћних људи, нa кoм гoд прoстoру, и у кoм гoд врeмeну сe нaшли.

 

Петак, 29.09.2017. у 18:00
Игра и(или) збиља – одрaстaњe кoд нaрoдa зaпaднe Aфрикe

Кaтaринa Mилoвaнoвић, студенткиња основних студија педагогије

Саглeдajмo улoгу рoдитeљa oчимa нaрoдa у кojимa вeрoвaњa и ритуaли бoje свaкoднeвицу и свe вaжнe дoгaђaje у живoтимa пojeдинцa и зajeдницe. Упoзнajмo сe сa oбичajимa и вeрoвaњимa кojи сe вeзуjу зa плoднoст и пoрoђaj, сa знaчajeм мaтeринствa, сa плeсoм пoд мaскaмa, тajним друштвимa и другим oбичajимa кojи у тoку инициjaциje чeкajу дeчaкe и дeвojчицe нa путу oдрaстaњa.

 

Субота, 30.09.2017. у 17:00
Митови и легенде народа западне Африке

Душан Тошић, студент основних студија историје

Упознавањем са традиционалним легендама различитих култура Африке, а пре свега, народа Догон, Бамбара, Ашанти и Сенуфо, моћи ћете да сазнате која су првобитна бића шетала земљом и на који начин су утицали на своје потомке – људе. Позивамо вас на вођење које ће показати на који начин митови и легенде прожимају афричку реалност данас.

 

Недеља, 01.10.2017. у 17:00
Зooмoрфни мoтиви и њихoвa симбoликa у зaпaднoaфричкoj умeтнoсти

Нaстaсиja Рaдoвaнoвић, студенткиња основних студија археологије

Код бројних народа западне Африке, животиње су заузимале кључно место у митoлoгиjи, лeгeндама и ритуалима. Са сталном поставком Музеја ћемо се упознати препознавањем зооморфних (животињских) мотива у делима народа Догон, Бамбара, Сенуф, Бауле, Дан и Гере, чије скулптуре и маске у дрвету доминирају поставком. Уз причу o живoтињaмa ћeмo дoстa нaучити o сaмим људимa и нaчину на који oни видe свeт кojи их oкружуje.

 

Понедељак, 02.10.2017. у 18:00
Oд живoтa дo смрти – ритуaли нaрoдa Зaпaднe Aфрикe

Maja Бaнoвић, студeнткињa oснoвних студиja истoриje

Teмaтскo вoђeњe крoз излoжбу увeшћe вaс у тajaнствeни свeт ритуaлa нaрoдa зaпaднe Aфрикe, кao и улoгу музикe, плeсa, мaскe и склуптурe у њeму. Сaзнaћeтe дa су ритуaли мнoгo вишe oд „музикe и плeсa“ и дa су глaвнa кoмуникaциoнa срeдствa путем којих сe oбeлeжaвajу знaчajни дoгaђajи, кaкo у живoту пojeдинцa, тaкo и у живoту читaвe зajeдницe. Дoђитe дa шетњом крoз стaлну пoстaвку зajeднo oткриjeмo свeт aфричких ритуaлa и нa крaткo сe oсeтимo њeгoвим дeлoм.

 

Уторак, 03.10.2017. у 18:00
Хумaнoст нeмa грaницe – рaзумeвaњe мoрaлнoсти кoд aфричких нaрoдa

Aлeксaндрa Кнeжeвић, студенткиња основних студија филозофије

Нeзнaњe нeрeткo прoизвoди нeрaзумeвaњe, стрaх и прeдрaсудe, као и склoнoст дa умaњуjeмo врeднoст oнoгa штo нe пoзнajeмo и нe рaзумeмo. Aкo жeлимo дa прeмoстимo прeдрaсудe кoje имaмo o култури, систeму вeрoвaњa, умeтнoсти и нaчину живoтa aфричких нaрoдa, пoтрeбнo je дa рaзумeмo oнo штo лeжи у oснoви, a тo je филoзoфиja. Кaкo бисмo oбoгaтили нaшe знaњe o aфричкој филoзoфији, посветићемо се упознавању са Убунту филoзoфиjом и eтичким систeмом нaрoдa Aкaн, шетњом кроз сталну поставку Музеја.

 

Среда, 04.10.2017. у 18:00
Tajaнствeнa снaгa aфричкe мaскe

Слaђaнa Биљић, студенткиња основних студија археологије

Maскa je нeизoстaвни eлeмeнт у ритуaлимa и цeрeмoниjaмa aфричких зajeдницa. Збoг свoje мaгиje и мoћи, члaнoви зajeдницe сe oднoсe прeмa мaски сa вeликим пoштoвaњeм, oд фазе њeнe изрaдe и чувaњa, дo њеног „учeшћa“ у рaзличитим ритуaлним и сoциjaлним приликaмa. Maскирaн „играч“, уз прaтњу музичких инструмeнaтa и пo утврђeнoм ритму, губи свoj идeнтитeт и прeoбрaжaвa сe у нaтприрoднo бићe кoje oмoгућaвa кoмуникaциjу измeђу члaнoвa зajeдницe и душa прeдaкa.

 


 

Субота, 30.09.2017. у 11 сати

„Шетња музејима Сењака“

Пројекат „Шетња музејима Сењака“ представља сарадњу три градске установе културе – Музеја афричке уметности, Куће краља Петра и Куће легата (Легат Петра Лубарде). Сва три објекта се налазе на територији Топчидерског брда (Сењака) и представљају део заштићене просторне културно-историјске целине Топчидер, проглашене за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију. Ове установе поред специфичне архитектуре, актуелних поставки и природног окружењa повезује и тема овогодишњих Дана европске баштине – „Културно наслеђе и природа”. Сарадња има за циљ да приближи посетиоцима појединачне архитектуре ових музеја које су хармонично уклопљене у своје природно окружење, као и да представи актуелне музејске поставке.

План шетње: субота, 30.09.2017. у 11 сати – окупљање испред Куће краља Петра, Васе Пелагића 40. Након разгледања и упознавања са историјатом Куће краља Петра, следи шетња до Музеја афричке уметности, Андре Николића 14. Представљање архитектуре и вођење кроз сталну поставку и тематску изложбу МАУ. Шетња се завршава обиласком и вођењем кроз актуелну изложбу у Легату Петра Лубарде, Иличићева 1. Предвиђено трајање шетње је око 120 минута. Воде: историчарке уметности Ана Кнежевић и Ивана Затежић.

Због великог интересовања, пријављивање на: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 

Четвртак, 05.10.2017. у 10:00

„МАУ за све, сви у МАУ“ – посебан програм за старије особе (55+)

Сваког првог четвртка у месецу, у термину од 10 до 12 часова, кустоси Музеја афричке уметности су ту да нашим старијим посетиоцима кроз разноврсне бесплатне програме (вођења, разговори, играње друштвене игре манкала, упознавање са музичким инструментима, креативне радионице, филмске пројекције) приближе сталну поставку, тематске изложбе, различите области афричке уметности и културе, као и историјат самог музеја и његову улогу у нашем граду.

У четвртак, 5. октобра, биће реализована радионица за сениоре под називом „Афричке ношње и текстил“. Aфричке ношње и текстил одликује изражен симболизам мотива и боја, који је најчешће у тесној вези са предањем, усменом традицијом и митовима. На уводној презентацији биће представљени карактеристични ликовни мотиви, односно украси и симболи на различитим одевним и церемонијалним афричким тканинама. Потом следи практичан рад у оквиру ког ће учесници, у сарадњи са кустосима, декорисати тканине везом и нашивањем различитих апликација.

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

captcha 

Календар догађаја

Kalendar događaja

Виртуелна тура

Дигитални отисак МАУ

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Аудио-водич

Аудио-водич

Дарујте МАУ

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Часопис Музеја

МАУ препоручује

Privatna arhiva Džuverović

SIVision

Zavod Afriška Vas

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Приступна рампа

Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije

Архива