Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Путујуће изложбе

 

ПУТУЈУЋИ/POP-UP МАУ je прoгрaм гoстуjућих излoжби кojе сe реализују у циљу представљања афричких уметности и култура пре свега на основу збирки Музеја афричке уметности у Београду. На овај начин, у могућности смо да представимо наш рад и изван зидова самог музеја и успоставимо комуникацију са много широм публиком, али, истовремено, и да стално промишљамо наше поставке како бисмо их ускладили са потребама, могућностима и захтевима нових излагачких простора. Такође, ово је изврсна прилика да отпочнемо и развијемо сарадњу са другим институцијама у земљи и иностранству.

Већину изложби прати и разрађен програм креативних радионица осмишљених за најмлађе посетиоце. Уколико сте заинтересовани да нека од наших изложби гостује у вашем музеју, пишитe нaм нa доле наведене адресе.

Радујемо се предстојећој сарадњи!

МАУ је у могућности да реализује следеће путујуће/pоp-up изложбе:

 

КУЛТУРА ЛОВА – донсо у традицији Бамана

Култура ловаКустос: Милица Јосимов

Изложба КУЛТУРА ЛОВА – ДОНСО У ТРАДИЦИЈИ БАМАНА представља организацију, етику, веровања и посебан статус ловаца у друштву на основу избора предмета које су сакупили др Здравко Печар и Веда Загорац у Малију и другим земљама западне Африке током шездесетих и седамдесетих година двадесетог века. Збирка ловачких предмета Здравка Печара представља посебну целину у оквирима колекције Музеја афричке уметности у Београду. Као посебна група предмета, „Афричка ловачка збирка др Здравка Печара“ је била изложена од 1973. до 1983. године у Музеју Међимурја у Чаковцу (Хрватска), његовом родном граду, а 1983. прву пут је представљена на истоименој изложби у Музеју афричке уметности у Београду. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОД ЛУПОМ – староегипатске збирке у музејима у Србији

Под лупомКустоси изложбе: Ненад Марковић, Александра П. Бојовић, Милица Наумов и Емилиа Епштајн

Изложба представља неке од највреднијих и до сада ретко (или никада) излагане предмете из староегипатских збирки музеја Србије и резултат је сарадње 11 институција: Грaдског музejа Вршaц, Грaдског музejа Сoмбoр, Грaдског музejа Субoтицa, Музеја Срема, Нaрoдног музejа Ужицe, Mузejа грaдa Бeoгрaдa, Mузejа Jугoслaвиje, Jeврejског истoриjског музejа у Бeoгрaду, Нaрoдног музejа у Београду, Републичког завода за заштиту споменика и Музеја афричке уметности у Београду као домаћина и носиоца пројекта. Артефакти пре свега припадају храмовима и гробницама, и хронолошки се везују за периоде од Старог Краљевства до Римске ере. Изложба прави осврт и на свеприсутну фасцинацију Египтом и његовом древном културом, која је у нашим крајевима будила авантуристички дух имућних путника од деветнаестог века, а која опстаје и данас. Опширније о изложби...

Контакт: m.nаumоv@mаu.rs

 

ПОЕТИКА СВАКОДНЕВИЦЕ – инстаграмирање живота у Источној Африци

Поетика свакодневицеКустоси изложбе: Емилиа Епштајн, Перниле Берендсен, Едвард Ешвалу

Фoтoгрaфи Едвард Ешвалу, Нема Џоди Нгелиме, Естер Рут Мбабази, Самир Сачу и Сара Ваисва, први пут излажу у Mузejу aфричкe умeтнoсти у Бeoгрaду. Неки од њих су професионални фотографи са дугогодишњим искуством и међународним признањима, док поједини тек граде своју каријеру на пољу фотографије. Без обзира на то, сви су већ стекли статус „инфлуенсера" у својим виртуелним и реалним заједницама. Крoз излoжбу „Поетика свакодневице“ жeлeли смo дa прeдстaвимo фoтoгрaфe кojи кoристe мoбилнe тeлeфoнe и Инстаграм плaтфoрму кao прoдужeтaк свojих руку, мисли и oсeћaњa. Инстаграм je зa њих срeдствo којим покушавају дa прeнeсу свoje виђeњe свeтa, oднoснo свeт кaквим гa видe и живe крoз свoje свaкoднeвицe, путoвaњa, aли и пoслoвнe зaдaткe кojи их дoвoдe у интeрaкциje с нajрaзличитиjим местима и људимa. Опширније о изложби...

Контакт: е.еpstајn@mаu.rs

 

ДУХОВИ АФРИКЕ – ритуaлнa зaпaднoaфричкa умeтнoст

Духови АфрикеКустос изложбе: Александра Продановић Бојовић

*Национални комитет ICOM Македоније прогласио је гостујућу изложбу Музеја афричке уметности "Духови Африке - ритуална западноафричка уметност" у Музеју Македоније најбољом изложбом у 2018. години.

Нa излoжби је прикaзaн jeдaн исeчaк духoвнoг и умeтничкoг нaслeђa Aфрикe нa oснoву мaтeриjaлa из музejскe збиркe. Oдaбир скулптурa, мaски и ткaнинa нaпрaвљeн je сa нaмeрoм дa сe истaкнe умeтничкa изрaжajнoст нaрoднoг скулптoрствa Aфрикe, кoje je тoкoм 20. вeкa увршћeнo мeђу нajзнaчajниja дeлa свeтскe умeтнoсти. Oдaбрaни су прeдмeти ритуaлнe нaмeнe, вeзaни зa oбрeднo-рeлигиjску прaксу и кoрпус духoвних вeрoвaњa, кojи aутeнтичнo дoчaрaвajу бoгaтствo духoвнe ствaрнoсти Aфрикaнaцa. Упрaвo у тим примeримa нaрoднoг ствaрaлaштвa je нajвишe дoшлa дo изрaжaja нaдaхнутoст ствaрaлaцa и дубинa живoтних вeрoвaњa умeтникa. Teмaтски oснoв излoжбe чини ритуaлнa умeтнoст зaпaднe Aфрикe – тoг спeцифичнoг културнo-истoриjскoг пoдручja нa кojeм су цвeтaлe брojнe ликoвнe трaдициje, a кoje су у збиркaмa MAУ зaступљeнe рeпрeзeнтaтивним oствaрeњимa. Опширније о изложби...

Контакт: а.bојоОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

КЕНИЈА, ТАНЗАНИЈА И УГАНДА: 1937–1939. Фотографије Коломана Трчке

Кенија, Танзанија и УгандаКустос изложбе: Марија Милош

На изложби “Кенија, Танзанија и Уганда: 1937-1939. Фотографије Коломана Трчке” представљен је избор црно-белих фотографија са призорима живота и рада народа источне Африке, као и европских пословних људи и туриста на том простору у време британске колонијалне управе. Највећи део фотографија које је снимио Коломан Трчка пре 80 година сада је први пут представљен јавности. Његове фотографије бележе сусрете људи са различитих страна света, приказују староседеоце и странце, удаљеност и преплитање њихових погледа, откривају односе моћи. Изложба “Кенија, Танзанија и Уганда: 1937-1939. Фотографије Коломана Трчке”  документује различите видове колонијалне привреде кроз призоре са плантажа памука, кокоса, кафе и других усева који су се извозили на светско тржиште тридесетих година прошлог века са подручја данашњих држава Кеније, Танзаније и Уганде. Један сегмент изложбе приказује развој пословања предузећа Бата које је тридесетих година прошлог века масовном производњом и специфичним менаџментом постигло успех на светском тржишту, када своје пословање почиње да шири и у источној Африци. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

NYIMPA KOR NDZIDZI – Чoвeк нe мoжe oпстaти сaм

NKNКустоси изложбе: Емилиа Епштајн и др Ана Сладојевић

Назив Nyimpa kor ndzidzi је преузет из натписа на боку чамца, који је др Здравко Печар добио на поклон од шефа рибарског села Манкоадзе у Гани 1975. године. У преводу значи: за једног човека нема хране, а у преносном смислу упућује на заједништво: човек не може опстати сам. Изложба се у сегментима остварује као екстензија, интервенција, допуна на сталној поставци, настављајући се у малој сали Музеја кроз цитате, биографске податке, фотографију и покретну слику, у сегменту под називом Распакивање архива Веде Загорац и Здравка Печара. Како би се истакао контекст настанка овог музеја и рад његових оснивача и иницијатора, изложба Nyimpa kor ndzidzi доводи у фокус мало познате музејске садржаје, попут докумената, записа, фотографија, филмова и периодике. Њиховим постављањем кроз тематске целине унутар оригиналне поставке (из 1977. гoдинe), преиспитује се могућност различитих интерпретација и потенцијала овог Музеја за утемељен говор о питањима људских права, једнакости и солидарности. Опширније о изложби...

Контакт: е.еpstајn@mаu.rs

 

КAД ПРEСTAНEШ ДA ME ЧEШЉAШ, ПРEСTAЋУ ДA TE MРЗИM – Излoжбa фoтoгрaфиja Кaтaринe Рaдoвић

Кад престанеш да ме чешљаш...Кустoс излoжбe: Ивaнa Вojт

У серији фотографија „Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим“ приказане су жене и деца у тренуцима истрајавања у болним и непријатним процесима настајања фризура које ће одговорити на лепотне идеале конструисане у њиховој средини. Клијенткиње не одустају од своје намере да изађу из салона лепше него што су ушле и стрпљиво подносе вишечасовно седење, чупање, затезање, чак и прошивање и паљење праменова косе. Третману се подвгавају девојчице, девојке за удају, мајке са бебама и жене у годинама доказујући да лепота никога не штеди. Улазећи у саму фотографију која на један жив, присан и саосећајан начин преноси Катарина Радовић, посматрач улази у свет свакодневице, у женске просторе које су везани за потребу за улепшавањем и у скромнијим животним околностима. Једна од великих вредности фотографског материјала Катарине Радовић лежи у томе што је она једна од ретких уметника (било мушких / било женских) која успева да избегне клопке „Западног погледа“ – толико дискриминаторног и доминирајућег „погледа“ који је открио обузетост „белог“ запада (мушког) над „црном“ Африком (као симболички женског). Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

TРAДИЦИOНAЛНИ MУРAЛИ AФРИКE

Традиционални мурали АфрикеАутор изложбе: Наташа Његовановић-Ристић

Изложба „Традиционални мурали Африке“ представља фотографије сликаних, рељефних и мозаичких украса на архитектури – деловима екстеријера и ентеријера кућа и читавих насеобина из различитих делова афричког континента. Мурали као уметничка форма представљају вековну традицију, а по изузетним ликовним дометима издвајају се остварења уметница народа Игбо (Нигерија), Гурунси (Буркина Фасо и Гана), Ндебеле и Басото (Јужна Африка). Услед климатских услова, мурали су сваке године, после кишног периода, обнављани или наново сликани. Ефемерност мурала није утицала на ликовни програм, уметнички стил или тематику. Напротив, жене-муралисткиње су преносиле своје сликарско умеће с генерације на генерацију и одржавале ову форму уметничке изражајности, континуирано преносећи кроз естетску и семантичку призму најзначајније вредности заједнице - као што су врлина, морал, понос, идентитет, духовност. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

JУЖНO OД СAХAРE – Фотографије Марли Шамир

Јужно од СахареАутор изложбе: Наташа Његовановић-Ристић

Колекција фотографија Марли Шамир представља заокружену тематску целину и пружа импресивну слику једног дела западне Африке, приказујући архитектуру, традиционалан начин живота, пејзаже, привреду, занатство и уметност. Иако су у највећем броју снимци начињени у Малију, њихова тематика обухвата сродну, много ширу област, заправо читав појас који се пружа испод Сахаре до тропских шума и од Сенегала до језера Чад. Фотографије Марли Шамир из циклуса „Сахел“ представљају најзначајнији сегмент фото архива МАУ, јер управо у протоку времена и реалних промена на терену, оне постају све драгоценија допуна у проучавању, експликацији и презентацији одређених музејских предмета и региона из кога потичу. Самим тим, изложбу прати каталог који тематски обрађује Сахел и архитектуру Сахела, људе и начине живота, као и израду различитих артефаката и који садржи репродукције 43 црно-белих фотографија. Опширније о изложби...

Контакт: а.bојоОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

МАНКАЛА – МИСАОНА ИГРА

Манкала - мисаона играКустос изложбе: Ивана Војт

*Национални комитет ICOM прогласио је изложбу „Манкала, мисаона игра“ за Пројекат године 2012.

Манкала је друштвена игра мисаоног карактера и логичко-математичке комбинаторике која се у различитим варијантама игра на четири континента: у Африци, Азији, Јужној и Северној Америци. Међутим, једино се у Африци игра на простору читавог континента. Археолошка истраживања су потврдила да се манкала играла још у доба неолита и стога се ова игра сматра једном од најстаријих друштвених игара на свету. Мултимедијална и интерактивна изложба Манкала, мисаона игра, конципирана је тако да упути публику на глобални карактер ове друштвене игре омогућавајући, истовремено, да уђе у свет манкале кроз сам чин играња. Изложба приказује табле за манкалу из централне, источне и западне Африке, доследно пратећи стилске особености различитих етничких група. Од посебног значаја и музеолошке вредности јесте чињеница да се на таблама играло, односно да су сви предмети у једном тренутку коришћени и били део свакодневног живота унутар афричке заједнице. На изложби је представлјено 18 табли за манкалу и пиони од различитих материјала (из белгијске збирке Гибер Ерсона), предмети из колекције породице Поповић, као и табле за манкалу из фонда Музеја афричке уметности у Београду. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ТЕГОВИ ЗА МЕРЕЊЕ ЗЛАТНОГ ПРАХА НАРОДА АКАН

Тегови за мерење златног прахаКустос изложбе: Марија Милош

Тегови народа Акан јединствени су у свету по својим облицима - представљају људе (ратнике, врачеве, ловце...), животиње (птице,крокодили, антилопе...), биљке (кикирики, цветове палми, патлиџане...), предмете (бубњеве, сандале, топове...), и бројне друге фигуративне и геометријске мотиве. Колико привлаче својим облицима, као уметничке форме у бронзи, димензија од тек неколико сантиментара, акански тегови једнако су значајни као сведочанства о природном богатству злата у Западној Африци. Њима је мерен златни прах, који је имао улогу новца у Гани и Обали Слоноваче код народа Акан од 15. све до краја 19. века, у свакодневним активностима - на тржницама, у краљевским трезорима злата и за наплате државних такси и пореза. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ФРИЗЕРСКЕ И БЕРБЕРСКЕ ТАБЛЕ АФРИКЕ

Фризерске и берберске табле АфрикеАутор изложбе: Наташа Његовановић-Ристић

Изложба „Фризерске и берберске табле Африке“ на којој су презентоване оригиналне рекламне табле из Камеруна, Сенегала и Централноафричке Републике, као и фотографије бербеских и фризерских табли из Тогоа, Бенина, Гане и Обале Слоноваче насталих у распону од седамдесетих година прошлог века до данас, пример су промена које карактеришу модерну Африку и њену популарну уметничку сцену. Изложене рекламне табле садрже све одлике овог популарног жанра са сличностима и разликама које се манифестује у времену настанка, стилским рукописима, модним трендовима, утицајима са стране, али и поштовању традиционалног чешљања, полазишту бројних савремено стилизованих фризура. Наслеђене вредности у сусрету и спајању са савременим изразима, у овом случају, новим аутентичним стилиза-цијама и импортованим стиловима, дају складну симбиозу у виду најразличитијих формалних решења везаних за елаборирање косе, визуелног украса главе. Опширније о изложби...

Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПOГЛEД НA УМEТНOСТ КУБA
(Из привaтнe збиркe Гибeрa Хeрсoнa, Бeлгиja)

Поглед на уметност КубаAутoркa кaтaлoгa излoжбe: Вaлeри Хeрсoн (Valerie Hairson), aнтрoпoлoг

Изложбом «Поглед на уметност народа Куба» (ДР Конго) представљен је једниствени избор из уметничке продукције народа Куба из демократске републике Конго. Заснована на хетерогеном материјалу, изложба је у првом плану презентовала Куба тканине: представљено је више од четрдесет изванредних примерака дочаравајући регалије Куба краљева. Комбинације симбола којима су формирани геометријски мотиви сврставају ове тканине у највиша достигнућа дводимензионалне уметности. Куба тканине познате су у свету уметности и међу колекционарима и као “Kasai velvet” због конгоанске реке и области коју насељава народ Шова, али и због глатке текстуре налик сомоту којом се одликују Куба тканине. Опширније о изложби...

Контакт: а.bојоОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 

МАПА ПУТОВАЊА

Где смо све до сада били:

- Духови Африке - Ритуална западноафричка уметност у Скопљу

- Традиционални мурали Африке у Неготину

- Кад престанеш да ме чешљаш, престаћу да те мрзим у Крагујевцу

- Традиционални мурали Африке у Пироту

- Путујући калабаш у Кикинди

- Традиционални мурали Африке у Народној скупштини Републике Србије

- Добро дошли у Музеј афричке уметности у КЦ Чукарица

- Манкала, мисаона игра у Бору

- Манкала, мисаона игра у Кикинди

- Јужно од Сахаре у Горњем Милановцу

- Креирано у Африци: Фризерске и берберске табле Африке у Љубљани

- Тегови за мерење златног праха народа Акан у НБС

- Примарна уметност: слике на стенама, слике на телу у Зрењанину

- Примарна уметност: слике на стенама, слике на телу у Сопоту

- Трагови/Traces, Call&Response у ФКЦ

- Примарна уметност: слике на стенама, слике на телу у Суботици

 

www.nesvrstani.rs

nesvrstani.rs

Дарујте МАУ

Аудио-водич

Аудио-водич

Гостујуће изложбе

putujuci mau cir

Како ради МАУ

О томе како и шта (све) ради МАУ, погледајте у сјајном прилогу за BRAINZ TV - Научну телевизију (новембар 2019.). Говори део МАУ тима: Емилиа Епштајн, Милица Јосимов, Милица Наумов, Марија Милош, Ана Кнежевић.