МАУ

Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

АФРИКА - Студије уметности и културе

Упутство за ауторе

Преузмите "Упутство за ауторе" у PDF формату

Слање радова: часопис објављује радове који нису претходно објављивани, нити се разматрају за објављивање у другим публикацијама. Рукописи се подносе на српском, енглеском или француском језику, електронском поштом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Достављањем рукописа редакцији АСУКМАУ аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да објављивање одобравају сви коаутори, уколико их има, и да је аутор дао сагласност за објављивање чланка у Часопису. Надаље, аутори, чије је радове редакција одабрала за публиковање, ће све наведено гарантовати потписивањем Ауторске изјаве. Приликом слања прилога потребно је да аутори наведу: име и презиме, институцију у којој раде, e-mail адресу (и годину рођења за научне радове). Уколико има више аутора, за сваког аутора навести све тражене податке. Уз рукопис текста потребно је доставити апстракт и кључне речи (за научне радове).

Категорије чланака и обим рукописа, према броју словних места (са размацима):

• Научни чланци (целокупан текст, укључујући апстракт дужине до 250 речи или 1.000 словних места са размацима и кључне речи – до пет појмова):

o Оригинални научни рад – до 70.000 словних места са размацима;

o Прегледни чланак – до 45.000 словних места са размацима;

• Интервју, стручни есеј, научна критика до 20.000 словних места са размацима;

• Приказ до 10.000 словних места са размацима;

• Хроника до 6.000 словних места са размацима.

Фотографије: уз текстове прилагачи достављају фотографије као илустрације: уз научне чланке пет или више, а уз краће прилоге (научне критике, приказе, хронике) две до четири фотографије. Са фотографијама, које треба означити бројевима, у посебном Wорд документу прилажу се одговарајући потписи за фотографију/е, који морају садржати информације о аутору фотографије, односно извору фотографије. Аутор текста мора имати сагласност аутора фотографије, односно власника права над фотографијом, за материјал који предаје за објављивање. Поменути услови се подједнако односе и на фотографије преузете са интернета. Фотографски материјал за који недостају информације о пореклу и сагласност аутора фотографије неће бити објављен. Минимална резолуција послатих фотографија је 300 dpi.

Превод: Часопис Африка је двојезична публикација, у којој се сви текстови објављују на два језика – српском и једном страном језику (енглеском/ француском). Аутори могу уз рад на оригиналном језику послати превод, који ће бити прихваћен уколико задовољава преводилачке стандарде. Преводи подлежу лектури и редактури.

Рецензија и одабир радова: По пријему, научни радови се прослеђују рецензентима (по два рецензента). Уколико рецензенти имају примедбе на рад, анонимна рецензија се шаље ауторима радова на увид. Текст са евентуалним изменама аутори су дужни да доставе редакцији у року од две недеље од пријема рецензије, који ће затим поново бити послат рецензентима на преглед. Редакција прави финални одабир текстова међу онима који су добили позитивну рецензију, и о одлуци обавештава све ауторе који су послали своје радове. Текст који редакција прихвати за објављивање сматра се финалном верзијом рада и након тога неће се прихватати даље измене текста. Сви прилози одабрани за објављивање се лекторишу се и преводе (уколико аутор није обезбедио превод).

Провера графичког прелома текста: у крајњој фази припреме часописа ауторима се шаље прелом њиховог текста у pdf-у, који треба брзо вратити.

Форматирање текста:

• Формат странице А4;

• За рукопис и библиографију: фонт Times New Roman, латиница, величина слова 12, проред 1.5, нормал;

• За апстракт, кључне речи и напомене: фонт Times New Roman, латиница, величина слова 10, проред 1, нормал;

• Захвалнице, напомене и списак литературе писати на крају текста;

• Пасусе увлачити, а не раздвајати празном линијом. Знаци навода користе се за цитате унутар текста, а апострофи за цитате у оквиру цитата. Цитате дуже од два реда потребно је издвојити од текста у блок који почиње и завршава се празном линијом;

У тексту и потписима фотографија:

o наслове књига, монографија, часописа, изавачке куће, изложбе, радионице, програми, називи конференција - ставити под наводнике („ ”);

o називе институција, удружења и организација писати обично, без знака наводника, италика или болда;

• Уколико се у тексту користе страни изрази у њиховом изворном облику, писати их у италику са објашњењем унутар текста или преводом и објашњењем унутар фусноте;

• У случају прилагања радова на српском језику, страна властита имена која се помињу у тексту транскрибовати и писати обичним словима, а у наставку текста ставити у заграде оригиналне називе форматиране италиком.

НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ

За навођење литературе користити Харвард стил, на следећи начин:

Цитирање у тексту:

• у загради навести презиме аутора и годину издања

примери:
- један аутор: (Kasfir 1999)
- два или три аутора: (Picton and Mack 1989);

• уколико се референца односи на одређене стране: наводи се презиме аутора, година издања, двотачка, број стране:

пример: (Kasfir 1999: 39)

• уколико је аутор већ поменут у реченици, навести само годину издања, и евентуално број стране, без презимена

пример: (1999: 34).

Списак литературе

• Списак литературе саставља се по абецедном реду (узимајући у обзир прво слово презимена аутора). Уколико се наводи више библиографских јединица истог аутора које имају исту годину издања, година се додатно означава малим почетним словим абецеде.

• Библиографска јединица у списку литературе треба да садржи:

o Књига (монографија): презиме, иницијал имена аутора, година издања, наслов (форматиран курзивом), место издања, двотачка, назив издавача.

примери:
- један аутор: Kasfir, S. L. 1999. Contemporary African Art. London: Thames & Hudson
- више аутора: Picton, J. and Mack, J. 1979 African Textiles. London: British Museum Publications.

o Зборник радова: презиме и иницијал имена аутора, ознака (ур.)/(ед.)-(едс.), година издања, наслов форматиран курзивом, место издавања, двотачка, назив издавача.

пример: Fall, N. G. And Pivin J. L (eds.). 2002. An Anthology of African Art: the Twentieth Century. New York: Distributed Art Publishers, Inc.

o Чланак или поглавље у књизи – презиме и иницијал имена аутора, година издања, наслов чланка, У: иницијал имена и презиме уредника, ознака (ур.)/(ед)-(едс), наслов књиге (форматиран курзивом), број прве и последње стране чланка, место издања, двотачка, назив издавача.

пример: Oguibe, O. 1999. Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporary African Art. U: Oguibe, O. Enwezor (ur.), Reading the Contemporary, African Art From Theory to the Marketplace, 16-29. London: London Institute of International Visual Arts - InIVA.

o Чланак у часопису: презиме и иницијал имена аутора, година издања, наслов чланка, назив часописа (форматиран курзивом), годиште часописа, број часописа у загради, двотачка, број прве и последње стране на којима је чланак објављен.

пример: Beumers, E. I Abspoel, P. 2000. The African Collection of the Wereldmuseum Rotterdam. African Arts 33 (1): 18-39.

o Чланак у новинама: презиме и иницијал имена аутора, година издања, наслов чланка, назив новинске публикације (форматиран курзивом), дан и месец издања.

пример: Guerrin, M. 2009. Au-delà de l’Occident. Le Monde. 26 Juin.

o Појам у енциклопедији: Уколико је потписан текст: презиме и иницијал имена аутора, појам/референца, назив енциклопедије (форматиран курзивом), број издања, година издања, формат.

пример: Bergman, P. G. Relativity. The New Encyclopaedia Britannica. 15 ed. 1987. Print

Уколико је текст без потписа: појам/референца, назив енциклопедије (форматиран курзивом), година издања.

пример: Accord, Def.5b. The Oxford English Dictionary. 1989.

o Интернет чланци: Приликом навођења извора са интернета потребно је дати аутора и наслов чланка, датум објављивања на интернету, датум приступа страници и URL.

пример – потписани чланци:
Keegan, R. Review of Grossman, W., Bari, M.A., Bonnell, L., Man Ray, African Art, and the Modernist Lens. H-AfrArts, H-Net Reviews. April, 2010. [Accessed 15 May, 2012] <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29944>

o Новински чланци на интернету: презиме и иницијал имена аутора, година, ‘наслов текста’, назив новина форматиран курзивом, датум (дан и месец) објављивања чланка, датум приступа, URL.

пример: Atwood, R. 2012. ‘African Art: Beyond the Masks’, Art News, 17 September. [Accessed 15 December, 2013] <http://www.artnews.com/2012/09/17/beyond-the-masks/>

o Чланци у електронским часописима: презиме и иницијал имена аутора, година, наслов текста, назив часописа форматиран курзивом, годиште, број часописа у загради, број прве и последње странице чланка, датум приступа, база са које је приступљено.

пример: Van Rensburg, S. J. 2006. Art Routes: Negotiating Dak’Art. African Arts 39 (4), 66-67. [Accessed 15 December 2013] Available from: JSTOR

o Електронске књиге: презиме и инцијал имена аутора, година, назив дела форматиран курзивом, формат електронског документа, датум приступа, URL.

пример: Ezra, K. (1984) African Ivories. E-book. [Accessed 15 December 2013] <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/African_Ivories?Tag=&title=&author=&pt=&tc=&dept=&fmt=>