Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

AFRIKA – Studije umetnosti i kulture

Uputstvo za autore

Preuzmite "Uputstvo za autore" u PDF formatu

Slanje radova: časopis objavljuje radove koji nisu prethodno objavljivani, niti se razmatraju za objavljivanje u drugim publikacijama. Rukopisi se podnose na srpskom, engleskom ili francuskom jeziku, elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Dostavljanjem rukopisa redakciji ASUKMAU autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da objavljivanje odobravaju svi koautori, ukoliko ih ima, i da je autor dao saglasnost za objavljivanje članka u Časopisu. Nadalje, autori, čije je radove redakcija odabrala za publikovanje, će sve navedeno garantovati potpisivanjem Autorske izjave. Prilikom slanja priloga potrebno je da autori navedu: ime i prezime, instituciju u kojoj rade, e-mail adresu (i godinu rođenja za naučne radove). Ukoliko ima više autora, za svakog autora navesti sve tražene podatke. Uz rukopis teksta potrebno je dostaviti apstrakt i ključne reči (za naučne radove).

Kategorije članaka i obim rukopisa, prema broju slovnih mesta (sa razmacima):

• Naučni članci (celokupan tekst, uključujući apstrakt dužine do 250 reči ili 1.000 slovnih mesta sa razmacima i ključne reči – do pet pojmova):

o Originalni naučni rad – do 70.000 slovnih mesta sa razmacima;

o Pregledni članak – do 45.000 slovnih mesta sa razmacima;

• Intervju, stručni esej, naučna kritika do 20.000 slovnih mesta sa razmacima;

• Prikaz do 10.000 slovnih mesta sa razmacima;

• Hronika do 6.000 slovnih mesta sa razmacima.

Fotografije: uz tekstove prilagači dostavljaju fotografije kao ilustracije: uz naučne članke pet ili više, a uz kraće priloge (naučne kritike, prikaze, hronike) dve do četiri fotografije. Sa fotografijama, koje treba označiti brojevima, u posebnom Word dokumentu prilažu se odgovarajući potpisi za fotografiju/e, koji moraju sadržati informacije o autoru fotografije, odnosno izvoru fotografije. Autor teksta mora imati saglasnost autora fotografije, odnosno vlasnika prava nad fotografijom, za materijal koji predaje za objavljivanje. Pomenuti uslovi se podjednako odnose i na fotografije preuzete sa interneta. Fotografski materijal za koji nedostaju informacije o poreklu i saglasnost autora fotografije neće biti objavljen. Minimalna rezolucija poslatih fotografija je 300 dpi.

Prevod: Časopis Afrika je dvojezična publikacija, u kojoj se svi tekstovi objavljuju na dva jezika – srpskom i jednom stranom jeziku (engleskom/ francuskom). Autori mogu uz rad na originalnom jeziku poslati prevod, koji će biti prihvaćen ukoliko zadovoljava prevodilačke standarde. Prevodi podležu lekturi i redakturi.

Recenzija i odabir radova: Po prijemu, naučni radovi se prosleđuju recenzentima (po dva recenzenta). Ukoliko recenzenti imaju primedbe na rad, anonimna recenzija se šalje autorima radova na uvid. Tekst sa eventualnim izmenama autori su dužni da dostave redakciji u roku od dve nedelje od prijema recenzije, koji će zatim ponovo biti poslat recenzentima na pregled. Redakcija pravi finalni odabir tekstova među onima koji su dobili pozitivnu recenziju, i o odluci obaveštava sve autore koji su poslali svoje radove. Tekst koji redakcija prihvati za objavljivanje smatra se finalnom verzijom rada i nakon toga neće se prihvatati dalje izmene teksta. Svi prilozi odabrani za objavljivanje se lektorišu se i prevode (ukoliko autor nije obezbedio prevod).

Provera grafičkog preloma teksta: u krajnjoj fazi pripreme časopisa autorima se šalje prelom njihovog teksta u pdf-u, koji treba brzo vratiti.

Formatiranje teksta:

• Format stranice A4;

• Za rukopis i bibliografiju: font Times New Roman, latinica, veličina slova 12, prored 1.5, normal;

• Za apstrakt, ključne reči i napomene: font Times New Roman, latinica, veličina slova 10, prored 1, normal;

• Zahvalnice, napomene i spisak literature pisati na kraju teksta;

• Pasuse uvlačiti, a ne razdvajati praznom linijom. Znaci navoda koriste se za citate unutar teksta, a apostrofi za citate u okviru citata. Citate duže od dva reda potrebno je izdvojiti od teksta u blok koji počinje i završava se praznom linijom;

U tekstu i potpisima fotografija:

o naslove knjiga, monografija, časopisa, izavačke kuće, izložbe, radionice, programi, nazivi konferencija - staviti pod navodnike („ ”);

o nazive institucija, udruženja i organizacija pisati obično, bez znaka navodnika, italika ili bolda;

• Ukoliko se u tekstu koriste strani izrazi u njihovom izvornom obliku, pisati ih u italiku sa objašnjenjem unutar teksta ili prevodom i objašnjenjem unutar fusnote;

• U slučaju prilaganja radova na srpskom jeziku, strana vlastita imena koja se pominju u tekstu transkribovati i pisati običnim slovima, a u nastavku teksta staviti u zagrade originalne nazive formatirane italikom.

NAVOĐENJE LITERATURE

Za navođenje literature koristiti Harvard stil, na sledeći način:

Citiranje u tekstu:

• u zagradi navesti prezime autora i godinu izdanja

primeri:
- jedan autor: (Kasfir 1999)
- dva ili tri autora: (Picton and Mack 1989);

• ukoliko se referenca odnosi na određene strane: navodi se prezime autora, godina izdanja, dvotačka, broj strane:

primer: (Kasfir 1999: 39)

• ukoliko je autor već pomenut u rečenici, navesti samo godinu izdanja, i eventualno broj strane, bez prezimena

primer: (1999: 34).

Spisak literature

• Spisak literature sastavlja se po abecednom redu (uzimajući u obzir prvo slovo prezimena autora). Ukoliko se navodi više bibliografskih jedinica istog autora koje imaju istu godinu izdanja, godina se dodatno označava malim početnim slovim abecede.

• Bibliografska jedinica u spisku literature treba da sadrži:

o Knjiga (monografija): prezime, inicijal imena autora, godina izdanja, naslov (formatiran kurzivom), mesto izdanja, dvotačka, naziv izdavača.

primeri:
- jedan autor: Kasfir, S. L. 1999. Contemporary African Art. London: Thames & Hudson
- više autora: Picton, J. and Mack, J. 1979 African Textiles. London: British Museum Publications.

o Zbornik radova: prezime i inicijal imena autora, oznaka (ur.)/(ed.)-(eds.), godina izdanja, naslov formatiran kurzivom, mesto izdavanja, dvotačka, naziv izdavača.

primer: Fall, N. G. And Pivin J. L (eds.). 2002. An Anthology of African Art: the Twentieth Century. New York: Distributed Art Publishers, Inc.

o Članak ili poglavlje u knjizi – prezime i inicijal imena autora, godina izdanja, naslov članka, U: inicijal imena i prezime urednika, oznaka (ur.)/(ed)-(eds), naslov knjige (formatiran kurzivom), broj prve i poslednje strane članka, mesto izdanja, dvotačka, naziv izdavača.

primer: Oguibe, O. 1999. Art, Identity, Boundaries: Postmodernism and Contemporary African Art. U: Oguibe, O. Enwezor (ur.), Reading the Contemporary, African Art From Theory to the Marketplace, 16-29. London: London Institute of International Visual Arts - InIVA.

o Članak u časopisu: prezime i inicijal imena autora, godina izdanja, naslov članka, naziv časopisa (formatiran kurzivom), godište časopisa, broj časopisa u zagradi, dvotačka, broj prve i poslednje strane na kojima je članak objavljen.

primer: Beumers, E. I Abspoel, P. 2000. The African Collection of the Wereldmuseum Rotterdam. African Arts 33 (1): 18-39.

o Članak u novinama: prezime i inicijal imena autora, godina izdanja, naslov članka, naziv novinske publikacije (formatiran kurzivom), dan i mesec izdanja.

primer: Guerrin, M. 2009. Au-delà de l’Occident. Le Monde. 26 Juin.

o Pojam u enciklopediji: Ukoliko je potpisan tekst: prezime i inicijal imena autora, pojam/referenca, naziv enciklopedije (formatiran kurzivom), broj izdanja, godina izdanja, format.

primer: Bergman, P. G. Relativity. The New Encyclopaedia Britannica. 15 ed. 1987. Print

Ukoliko je tekst bez potpisa: pojam/referenca, naziv enciklopedije (formatiran kurzivom), godina izdanja.

primer: Accord, Def.5b. The Oxford English Dictionary. 1989.

o Internet članci: Prilikom navođenja izvora sa interneta potrebno je dati autora i naslov članka, datum objavljivanja na internetu, datum pristupa stranici i URL.

primer – potpisani članci:
Keegan, R. Review of Grossman, W., Bari, M.A., Bonnell, L., Man Ray, African Art, and the Modernist Lens. H-AfrArts, H-Net Reviews. April, 2010. [Accessed 15 May, 2012] <http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29944>

o Novinski članci na internetu: prezime i inicijal imena autora, godina, ‘naslov teksta’, naziv novina formatiran kurzivom, datum (dan i mesec) objavljivanja članka, datum pristupa, URL.

primer: Atwood, R. 2012. ‘African Art: Beyond the Masks’, Art News, 17 September. [Accessed 15 December, 2013] <http://www.artnews.com/2012/09/17/beyond-the-masks/>

o Članci u elektronskim časopisima: prezime i inicijal imena autora, godina, naslov teksta, naziv časopisa formatiran kurzivom, godište, broj časopisa u zagradi, broj prve i poslednje stranice članka, datum pristupa, baza sa koje je pristupljeno.

primer: Van Rensburg, S. J. 2006. Art Routes: Negotiating Dak’Art. African Arts 39 (4), 66-67. [Accessed 15 December 2013] Available from: JSTOR

o Elektronske knjige: prezime i incijal imena autora, godina, naziv dela formatiran kurzivom, format elektronskog dokumenta, datum pristupa, URL.

primer: Ezra, K. (1984) African Ivories. E-book. [Accessed 15 December 2013] <http://www.metmuseum.org/research/metpublications/African_Ivories?Tag=&title=&author=&pt=&tc=&dept=&fmt=>